Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 

Vážíme si Vaší důvěry a chceme vás ubezpečit, že veškeré osobními údaje zpracováváme výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

 

OBECNÉ INFORMACE

 

Sběr, zpracování a používání osobních údajů

 

Sběr Vašich osobních údajů provádíme zejména proto, abychom přijímali a vyřizovali Vaše podněty a objednávky, abychom zpracovali Vaše dotazy. Podrobnější informace najdete níže.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme ty osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, adresu elektronické pošty a je-li poskytováno pak také: číslo účtu, identifikační číslo a daňové identifikační číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Podrobnosti o zacházení s osobními údaji podle účelu najdete níže.
 

Hromadný email/Zasílání novinek

Tato obchodní sdělení obsahuje informace o výrobcích, akcích, soutěžích, novinkách atd.

 

Soubory Cookies a jejich použití

Naše webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie, malé textové soubory,  které se lokálně ukládají ve vyrovnávací paměti internetového prohlížeče návštěvníka stránek. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby se na pevném disku žádné cookies neukládaly, respektive, aby se již uložené Cookies opět smazaly. Toto nastavení zjistíte z nápovědy svého prohlížeče.

Předávání osobních údajů třetím subjektům (komu a proč předáváme vaše osobní údaje)

Vaše osobní údaje předáváme třetím subjektům v těchto případech:

 • Doručení zboží: aby byl vámi zvolený dopravce schopen doručit objednané zboží, musí vědět kam a komu má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Jsou to především vaše jméno a příjmení, doručovací adresa, emailová adresa a tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat. Pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak je to i částka, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží.
 • Státní orgány: v případě vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci (např. Policie ČR), uloží povinnost, abychom mu předali vaše osobní údaje, musíme tak učinit.
 • Provoz e-shopu: Vaše osobní údaje, kterými je e-mailová adresa, přihlašovací jméno, heslo, IP adresa, fakturační adresa (firma, jméno, příjmení, ulice, PSČ, město, telefonní číslo, fax), dodací adresa (firma, jméno, příjmení, ulice, PSČ, město, telefonní číslo, fax), historie objednávek jsou v rámci komplexního zajištění provozu a servisu aplikace e-shopové zpracovávány a zabezpečeny firmou GlobeWeb s.r.o., která nám poskytuje e-shopovou platformu.

Úprava a doplnění osobnách údajů

Své osobní údaje máte pod kontrolou především prostřednictvím vašeho uživatelského účtu. Můžete zde měnit základní informace o vaší osobě a měnit nastavení ohledně zasílání obchodních sdělení (popř. se z odběru obchodních sdělení odhlásit) apod. Případně nás můžete kontaktovat emailem na adrese m.medeova@seznam.cz.

 

Oprava osobních údajů

V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou chybné, doporučujeme upravit si své osobní údaje ve svém uživatelském profilu. Pokud budete potřebovat naši pomoc, kontaktujte nás emailem na adrese m.medeova@seznam.cz.

 

Přístup (portabilita) k osobním údajům

Můžete nás požádat, abychom vám zaslali přehled vašich osobních údajů, a to prostřednictvím zaslání žádosti na email m.medeova@seznam.cz.

Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se vašich osobních údajů:

 • Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů
 • Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů
 • Kdo, kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů
 • Plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy
 • Zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování
 • Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás

Výmaz osobních údajů

Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).

S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
 • Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování
 • Vznesl/a jste námitku proti zpracování os. údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zprac. těchto os. údajů
 • Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně
 • Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis
 • Jedná se os. údaje dětí mladších 16 let

Své právo můžete uplatnit prostřednictvím zaslání emailu na adrese  m.medeova@seznam.cz.

 

Vznesení námitky

Některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud na vaší straně budou existovat konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání těchto vašich osobních údajů. 
Tuto námitku můžete vznést pomocí zaslání emailu na adresu m.medeova@seznam.cz.

 

Omezení zpracování

Pokud

(a) popíráte přesnost vašich osobních údajů,

(b) vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně,

(c) my již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, 
ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků, nebo pokud jste

(d) vznesl/a námitku dle předchozího bodu,

máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. V takovém případě můžeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze s vaším souhlasem (s výjimkou uložení či zálohy předmětných osobních údajů).

 

Podání stížnosti

Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete přešlapy řešit nejprve s námi.

 

Informace o zpracování osobních údajů za účelem vedení uživatelského účtu a pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy

 

Základní shrnutí


Internetový obchod Bižuterie Mirka provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

 

1       PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


1.1.      Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

1.1.1.   splnění smlouvy mezi Vámi a správcem ( Ing. Miroslava Medeová, zapsána v živnostenském rejstříku ) nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

1.1.2.   splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

2.       ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


2.1.      Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

2.2.      Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

3.       DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


3.1.      Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 

4.       DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ


4.1.      Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou Česká pošta s.p., Zásilkovna, Uloženka.


4.2.      Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

4.3.      Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

6.       PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ


6.1.      Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. O opravu nebo zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů požádejte následujícícm způsobem: pošlete žádost o zrušení souhlasu na adresu m.medeova@seznam.cz .6.2.      Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3.      Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení

 

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ


Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Bižuterie Mirka – Ing. Miroslava Medeová  pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

 

1.        TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE


1.1.      Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Bižuterie Mirka – Ing. Miroslava Medeová, se sídlem Jičínská 78, Příbor, zapsána v živnostenském rejstříku, IČO 880


1.2.      Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Budovatelů 327, Velká Polom, adresa elektronické pošty m.medeova@seznam.cz, telefon 725503822

1.3.      Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2.       PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


2.1.      Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

 

3.       ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


3.1.      Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

3.2.      Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

4.       DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


4.1.      Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 7 let od udělení souhlasu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

 

5.       DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ


5.1.      Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

6.       PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ


6.1.      Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2.      Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: pošlete žádost o zrušení souhlasu na adresu m.medeova@seznam.cz .


6.3.      Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.4.      Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

6.5.      Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.